Robert Bos Opticiens vindt de bescherming van persoonsgegevens heel belangrijk. Lees hier hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

Definities

a.  Privacybeleid: dit privacybeleid;
b.  Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
c.  Verantwoordelijke: Robert Bos Opticiens, e-mailadres: info@robertbos.nl
d.  Website: de website onder www.robertbos.nl

1. Algemeen

1.1.  In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe Robert Bos Opticiens de persoonsgegevens van haar Gebruikers in algemene zin verwerkt.
1.2.  De persoonsgegevens die door Robert Bos Opticiens worden verwerkt zijn onder andere:
–  Voornaam
–  Achternaam
–  E-mailadres
–  Telefoonnummer
–  En andere persoonsgegevens die door de Gebruiker schriftelijk worden verstrekt aan Robert Bos Opticiens.

2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

2.1.  Robert Bos Opticiens verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan Robert Bos Opticiens heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met Robert Bos Opticiens of doordat de Gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
2.2.  Robert Bos Opticiens gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Robert Bos Opticiens heeft verstrekt. Dit kan zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is.
2.3.  Daarnaast kan Robert Bos Opticiens de persoonsgegevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van diensten van Robert Bos Opticiens die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij zich via de opt-out mogelijkheid in de nieuwsbrief uitschrijven of contact opnemen met Robert Bos Opticiens

3. Minderjarigen

3.1.  In sommige gevallen vraagt Robert Bos Opticiens expliciet om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als de Gebruiker jonger is dan 16 jaar, heeft de gebruiker in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan Robert Bos Opticiens De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan Robert Bos Opticiens verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.

4. Doorgifte aan derden

4.1.  Robert Bos Opticiens zal de persoonsgegevens van haar gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
4.1.1.  De doorgifte geschiedt aan een door Robert Bos Opticiens voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker.
4.1.2.  Robert Bos Opticiens op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

5. Doorverwijzingen

5.1  Deze website kan doorverwijzingen bevatten naar websites van derden, bijvoorbeeld in de vorm van een hyperlink, banner of button. Robert Bos Opticiens is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

6. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

6.1.  De gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, verplaatsing en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming
6.2.  Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen:
Robert Bos Opticiens
Markt 4
8161 CL Epe
info@robertbos.nl

6.3.  Robert Bos Opticiens zal zich inspannen om binnen 4 weken te reageren op een verzoek van een Gebruiker tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, verplaatsing en afscherming van de persoonsgegevens die betrekking hebben op de Gebruiker. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn voor Gebruiker. Alvorens gehoor te geven aan een verzoek als bedoeld in dit artikel, zal Robert Bos Opticiens de gebruiker over deze kosten informeren.
6.4  Een weigering om aan het in lid 1 van dit artikel vermelde verzoek te voldoen zal met redenen worden omkleed.
6.5.  Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@robertbos.nl

7. Bewaartermijn

7.1.  Robert Bos Opticiens bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt, tenzij Robert Bos Opticiens op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

8. Beveiliging

8.1.  Robert Bos Opticiens heeft juridische, technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

9. Wijzigingen in het Privacybeleid

9.1.  Robert Bos Opticiens behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Robert Bos Opticiens adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 1 april 2018.

10. Toepasselijk recht

10.1  Op eventuele geschillen die voortvloeien uit dit Privacybeleid is Nederlands recht van toepassing.

11. Google Analytics

Robert Bos Opticiens gebruikt Google Analytics. Het IP-adres van de Gebruiker is geanonimiseerd en er worden geen gegevens gedeeld met Google. Robert Bos Opticiens heeft een verwerkingsovereenkomst met Google getekend. De anonimisering van Google Analytics data betekent dat Robert Bos Opticiens deze Analytics cookies zonder toestemming mag plaatsen. De Gebruiker wordt op de hoogte gesteld van deze cookies middels een cookiebanner dat tot acceptatie getoond wordt.